sandrolombardo.com logo

Pietra, mare, cielo

Faugnana

Ti stannu n facci e vàrdanu 'ncantati
'i costi d'a Sicilia;
l'orizzonti spinna di luntananza a mezzijornu (1),
e Levanzu, 'u Maretamu, 'u to mari
gilusi fannu 'a vardia tutt'intornu...

Scogghiu 'nfatatu chi fai beddu 'u celu,
'u suli e 'u lustr'i luna,
quantu voti Erici (2) s'affacciàu versu punenti,
quannu assitatu di tramunti beddi
sfuàva supra 'a citra i so' turmenti ?

Isolabella, sì, sarrà biddruna,
n mezzô so lagu tutta villi e specchi ;
Capri, tutta ciuri e canzunetti,
'ncastrata 'nta ddu mari di cubaltu,
penza chi Fougnana ...'un si cci metti !

Posti di 'nnamurati, paraddisi...
sarrìti beddi, ma... chi mi cuntati ?
'Na petra vostra è... sempri 'na petra !
ch'un senti, 'un parla... unn'àvi nudda vita !

Mentri 'na petra di Fougnana mia,
s'a vardi si rrimìna ! ...e si cci parli
ti senti... e t'arrispunni ...'mpuisìa !

Aurelio (http://www.egadi.com/it/poeti/poeti6.htm)

(1) desiderio inappagato di intravedere terraferma dalla costa sud
(2) un poeta
Share
Link
https://www.sandrolombardo.com/pietra_mare_cielo-r4453
CLOSE
loading